Përgjegjës në Sektorin e Programimit, në Drejtorinë e Programimit dhe Zhvillimit

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673, Datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vënd të lirë pune në pozicionin:

 • Përgjegjës në Sektorin e Programimit, në Drejtorinë e Programimit dhe Zhvillimit

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet Pasuniversitare
 • Të ketë mbaruar studimet universitare domosdoshmërisht për Informatikë, Inxhinieri Telekomunikacioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë pune;
 • Të ketë njohuri shumë të mira në Angular 2+, Ionic 2+, NodeJS (ExpressJS), GraphQL, MySQL, Postgres, SQL Server, .NET core, NGINX, Apache, Docker, Prisma, Neo4J, PHP;
 • Eksperiencë me librari moderne JavaScript dhe tools-et përkatëse;
 • Njohuri mesatare për Linux;
 • Aftësi shumë të mira në WordPress (aftësitë për të zhvilluar plugin-e përbëjnë avantazh);
 • Aftësi të mira në UX (Adobe XD përbën avantazh) dhe përshtatje të dizajneve;
 • Njohuri për problemet e kompatibilitetit cross-browser si dhe performancës së pajisjeve të ndryshme me teknologjitë e ndryshme;
 • Njohuri shumë të mira në HTML, CSS, Bootstrap dhe teknologji të ngjashme web;
 • Familjaritet me framework-et server-side;
 • Njohuritë në DevOps përbëjnë avantazh.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (III-A/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 03.07.2020 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të librezës së punës;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit)