Specialist, pranë Sektorit të Asistencës për Qytetarin, Drejtoria e Portalit Qeveritar e-Albania

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit të Asistencës për Qytetarin, Drejtoria e Portalit Qeveritar e-Albania

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Përgatitjen e përgjigjeve për e-mailet e qytetarëve që kërkojnë ndihmë për përdorimin e portalit
 • Identifikimin dhe përshkallëzimin e problemeve për zgjidhje sa më të shpejtë

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatikë, Inxhinieri Telekomunika-cioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme.
 • Të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune me shërbimet elektronike .
 • Të ketë aftësi shumë të mira në:
 • Paketa Office
 • Windows Server
 • WordPress
 • Të ketë njohuri të mira në:
 • Windows Active Directory
 • Microsoft Exchange Server
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-b)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 23.03.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.