Specialist, pranë Sektorit të Sigurise së të Dhenave, në Drejtorinë TIK të Tatimeve

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit të Sigurise së të Dhenave, në Drejtorinë TIK të Tatimeve

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Merr pjesë në hartimin e politikave të sigurisë së të dhënave që lidhen me infrastrukturën e teknologjisë së informacionit.
 • Merr pjesë në hartimin e proçedurave standarte të operimit për mbarëvajtjen e sigurisë së të dhënave si në Drejtorinë e Përgjithshme ashtu edhe në Drejtoritë Rajonale Tatimore.
 • Merr pjesë në përpilimin e formularëve dhe proçedurave që kanë të bëjnë me aksesin e burimeve të teknologjisë së informacionit dhe menaxhimin e llogarive të përdoruesve në sistemet informatike të administratës tatimore.
 • Monitoron loget e sistemeve operative të pajisjeve në bashkëpunim me Sektorin e Rrjetit dhe Infrastrukturës.
 • Mbledh dhe raporton të gjitha incidentet që vijnë si pasojë e shkeljes së politikave të sigurisë.
 • Merr pjesë në implementimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit që shërbejnë për zbatimin dhe monitorimin e politikave të sigurisë në administratën tatimore.
 • Merr pjesë në përgatitjen e specifikimeve teknike për prokurimet e pajisjeve kompjuterike (hardware) dhe programeve (software).
 • Bashkëpunon me institucionet e tjera për garantimin e zbatimit të kushteve të sigurisë së të dhënave.
 • Bashkëpunon me institucionet përgjegjëse për zgjidhjen e incidenteve të hasura në cënimin e kushteve të sigurisë së të dhënave.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Te kete te pakten 1 vit eksperience pune;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
 • Të ketë njohuri të mira të programeve:
  • Windows server
  • Paketa Office
  • WordPress
 • Të ketë aftësi të mira në:
  • Administrim Network
  • menaxhimin e llogarisë përdorues
  • e-mail web server
  • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
  • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 05.09.2023 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.