Drejtor, Drejtoria TIK e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Në zbatim te Ligjit nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Drejtor, Drejtoria TIK e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 • Menaxhimi i politikave të teknologjisë së informacionit për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit kompjuterik financiar dhe fiskal
 • Harton dhe përditeson në vazhdimësi Strategjitë/Politikat/Manualet, bazuar në ecurinë dhe zhvillimin e IT-së
 • Informatizon proceset manual për lehtesimin e punës së përditshme të stafit të ministrise
 • Vlerëson nevojat, problemet e çështjet specifike të strukturave të varësisë dhe, brenda autoritetit të tij vendimmarrës siguron plotësimin e tyre
 • Parashikon investimet e reja, bazuar në zgjidhje bashkëkohore, hardware dhe software

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare (Master Shkencor) për Informatikë, Inxhinieri Telekomunika-cioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme.
 • Të ketë të paktën 5 vjet eksperiencë pune.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në:
 • Paketa Office
 • Windows Server
 • WordPress
 • Të ketë njohuri të mira në:
 • Windows Active Directory
 • Microsoft Exchange Server
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (II-1)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 20.12.2023 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.