Specialist, pranë Sektorit të IT ne Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane (Tatimpaguesit e Medhenj), Drejtoria e TIK e Tatimeve

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 43/2023 “Per qeverisjen elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit të IT ne Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane (Tatimpaguesit e Medhenj), Drejtoria e TIK e Tatimeve

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Informatikë, Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Telekomunikacioni, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë 1 vit experience pune
 • Të ketë aftësi shumë të mira në analizimin dhe zgjidhjen e problemeve në kohë reale
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.


PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-3)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 14.09.2023 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.