Specialist, pranë Sektorit te Zhvillimit dhe Mirembajtjes se Programeve, Drejtoria e TIK e Tatimeve

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Ligjit nr. 43/2023 “Per Qeverisjen Elektronike”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • Specialist, pranë Sektorit te Zhvillimit dhe Mirembajtjes se Programeve, Drejtoria e TIK e Tatimeve

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 1. Merr pjesë në hartimin e zgjidhjeve teknike për pasqyrimin e kërkesave të përdoruesve ne aplikimet përkatëse mbi të cilat do të bëhen zhvillime të reja apo ndryshime.
 2. Zhvillon ose merr pjesë në zhvillimin dhe ndryshimin e aplikimeve per Administraten Tatimore në përputhje me kërkesat e perdoruesve dhe specifikimet teknike.
 3. Siguron zbatimin e protokolleve te komunikimit me institucionet e tjera per shkembimin elektronik te te dhenave
 4. Merr pjesë në zgjidhjen e problemeve, njihet me situatat problematike ne aplikime dhe zgjidhjen e tyre.
 5. Dokumenton aplikimet e reja dhe ndryshimet e aplikimeve te ndertuara nga vete ai

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Te kete te pakten 1 vit eksperience pune;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
 • Të ketë njohuri të mira të programeve:
  • Windows server
  • Paketa Office
  • WordPress
 • Të ketë aftësi të mira në:
  • Administrim Network
  • menaxhimin e llogarisë përdorues
  • e-mail web server

PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (IV-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 14.01.2024 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.