2 (dy) Specialistë, pranë Sektorit të Menaxhimit të Sistemeve, Drejtoria e Sistemeve e-Gov

Në zbatim Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 673, datë 22.11.2017 ˝Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝ i ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 • 2 (dy) Specialistë, pranë Sektorit të Menaxhimit të Sistemeve, Drejtoria e Sistemeve e-Gov

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZICIONIT PËRMBAJNË POR NUK KUFIZOHEN NË:

 1. Menaxhon infrastrukturën e bazuar në Windows;
 2. Menaxhon dhe monitoron nëpërmjet software-ve të dedikuar performancën e serverave;
 3. Menaxhon dhe monitoron nëpërmjet software-ve politikat e implementimit të shërbimeve të ofruara nga shtresa 3 në shtresën 6, të modelit OSI;
 4. Dizenjon dhe menaxhon Active Directory;
 5. Konfiguron dhe mirëmban Microsoft Exchange;
 6. Konfiguron dhe menaxhon serverat;
 7. Konfiguron dhe mirëmban MS Lync servers, Symantec Endpoint Protection
 8. Siguron mbarëvajtjen e proceseve juridike të sistemit dhe Aktet në Ministri, në Njësinë Juridike në Kryeministri;
 9. Krijon, përditëson, rinovon certifikatat për sistemin e-Aktet.
 10. Konfiguron site/s, krijon users si dhe i menaxhon ato ne sistemin EDRMS.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare për Informatike, Informatike Ekonomike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) apo në degë të tjera të ngjashme;
 • Të ketë eksperiencë.
 • Të ketë aftësi të mira në:
 • Administrim Network
 • menaxhimin e llogarisë përdorues
 • e-mail web server
 • Verifikim programesh, konfigurime në rrjet, instalime të ndryshme të programeve për përdoruesit, instalim i antiviruseve
 • rregullim dhe mirembatje te probleme software dhe hardware
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

PAGA PËR POZICIONIN ËSHTË NË KATEGORINË (III-b)

 PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 30.11.2022 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit:  burime.njerezore@akshi.gov.al, këto dokumente:

  • Kërkesë për aplikim
  • CV
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje të librezës së punës
  • Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka)
  • Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka)
  • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore
  • Të paktën një letër rekomandimi
  • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.